Proti škodlivým závislostiam bez hraníc...

06.04.2016 21:25

... je názov 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Galantské osvetové stredisko v spolupráci s maďarským mestom Györ. Jej cieľom je poukázať na negatívne dôsledky fajčenia, užívania alkoholu a drog, vzbudiť u detí a mládeže aktívny postoj ku škodlivým závislostiam a motivovať ich k výtvarnému prejavu v oblasti prevencie.

Hoci deti prvých ročníkov ešte túto problematiku v dôsledku chýbajúcich informácií naplno nechápu, každý z nich sa už s prejavmi nejakej závislosti aspoň raz v živote stretol. Či už išlo o bezdomovca spiaceho vedľa prázdnej fľaše, človeka búšiaceho do herného automatu či postavu potácajúcu sa z miestneho pohostinstva. 

Po búrlivej diskusii o tom, čo je to závislosť a v akej podobe sa už s ňou niektoré deti stretli, nasledovalo výtvarné stvárnenie tejto problematiky. Za pomoci niekoľkých symbolov sme sa snažli túto tému nielen pochopiť, ale najmä veku primeraným spôsobom zachytiť:

  • fľaša = závislosť na alkohole
  • injekčná striekačka, lieky = užívanie drog a iných návykových látok
  • cigareta = závislosť na fajčení

Rovnako i použitá výtvarná technika korešpondovala so zadanou témou:

  • popraskaný povrch jednotlivých predmetov symbolizoval zničený život "rozbitý na márne kúsky"
  • postavy uväznené v siluetách jednotlivých predmetov zas márnu snahu o skoncovanie s touto závislosťou
  • masky na tvárach postáv úsilie o maskovanie svojej závislosti pred širšou verejnosťou

A takto sa nám podarilo jednotlivé symboly skĺbiť do spoločného celku:

—————

Späť